ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Kommuner med 30 eller flere manntallsførte

Denne artikkelen tar for seg ulike forhold som er spesielt for sametingsvalg i kommuner med 30 eller flere manntallsførte.
1
Antall manntallsførte

Oversikt over antall manntallsførte per kommune

Ved sametingsvalg er det et skille mellom kommuner med færre enn 30 manntallsførte og kommuner med 30 eller flere manntallsførte i Sametingets valgmanntall.

Kommuner i den sistnevnte gruppen benytter blant annet EVA, de gjennomfører valgting og de foretar den foreløpige opptellingen av stemmesedler.

Det er antall manntallsførte på skjæringsdatoen det året det sist var kommunestyre- og fylkestingsvalg som avgjør hvilken status kommunen har. Det vil si at det er antall manntallsførte 30. juni 2019 som ligger til grunn ved valget i 2021.

Ta kontakt med Sametinget dersom du har spørsmål som gjelder antall manntallsførte. Kontaktinformasjon finner du lenger ned på denne siden.

2
Forberedelser

Samevalgstyre

Kommuner som har 30 eller flere manntallsførte i Sametingets valgmanntall skal ha et eget samevalgstyre. Samevalgstyret skal velges av kommunestyret og valg av de to valgstyrene bør skje samtidig.

Det er ikke noe i veien for at valgstyret og samevalgstyret består av de samme medlemmene.

Det skal ikke oppnevnes egne stemmestyrer for sametingsvalget. De samme stemmestyrene fungerer ved begge valg.

 

Praktiske forberedelser

Kommuner med 30 eller flere manntallsførte skal i prinsippet gjennomføre sametingsvalg på samme måte som stortingsvalg. Unntaket er at dere kun skal foreta en foreløpig opptelling. Omfanget av stemmesedler vil i mange tilfeller være lavere ved sametingsvalg, men oppgavene er de samme.

Dere må derfor planlegge valggjennomføringen i lys av dette. Det innebærer for eksempel:

 • at valgmedarbeiderne er opplært i å ta imot stemmegivninger ved sametingsvalg
 • at de som skal benytte EVA til sametingsvalg vet hvordan dette skal gjøres
 • at det er tilstrekkelig med valgmateriell for sametingsvalg i forhåndsstemmelokalene og i valglokalene på valgting
 • at det legges ut utleggingsmanntall for sametingsvalget. Husk at dette også skal kunngjøres. Utleggingsmanntallet blir klart ca. 10. juli.
 • at dere planlegger den foreløpige opptellingen som skal foregå parallelt med opptellingen for stortingsvalget
 • at dere planlegger hvordan videresending av stemmesedler til opptellingsvalgstyret skal foregå

Kort sagt at dere gjennomfører en helhetlig planlegging også av sametingsvalget. Dere bør også vurdere om det skal utarbeides en egen ROS-analyse for dette.

 

Grunnlagsdata i EVA

Sametingsvalget er en egen valghendelse i EVA. Det betyr at valget må settes opp med grunnlagsdata på samme måte som for stortingsvalget, med følgende unntak:

 • manntallstype. Sametingsvalget har ikke tilgang til å krysse av i elektronisk manntall på valgdagen.
 • opptellingsmåte vil alltid være "sentralt samlet" for valgtingsstemmer

Dere kan velge å ikke legge ut manntall i alle kretser, men heller behandle alle stemmer som fremmedstemmer som prøves sentralt.

Under "Valgstyre" er det det samevalgstyret i kommunen som skal legges inn.

Du kan lese mer om grunnlagsdata på temasidene om dette under stortingsvalget.

Fristen for å registrere grunnlagsdata er den samme: 31. mai i valgåret.

3
Valgmateriell

Det er Sametinget som sender ut valgmateriell som er spesielt for sametingsvalget. Dette omfatter:

 • blå avkryssingsstemmesedler med partinavn
 • blå stemmesedler med kandidatnavn
 • blanke blå stemmesedler
 • offisielle stemmeseddelkonvolutter

For at antall stemmesedler skal bli så riktig som mulig ønsker Sametinget at dere angir antallet dere har behov for via et eget skjema på deres nettsider

Sametinget utsteder også valgkort til alle stemmeberettigede som er innført i Sametingets valgmanntall og som har bostedsadresse innenriks. Valgkortet skal inneholde opplysninger om hvilket samevalgstyre eller opptellingsvalgstyre stemmegivningen skal sendes til.

Øvrig valgmateriell er dere selv ansvarlige for å anskaffe. Dette omfatter blant annet:

 • blanke valgkort som dere fyller ut når velgeren ikke har med seg eget valgkort
 • omslagskonvolutter med vindu til forhåndsstemmegivningen
 • omslag til fremmedstemmer og særskiltstemmer

Det blanke valgkortet dere bestiller fra Valgdirektoratet til stortingsvalget kan også benyttes til sametingsvalget. Det er avkryssingsbokser på valgkortet for hvilket valg det gjelder.

1
Forhåndsstemmegivning

Ved sametingsvalg skal alle stemmegivninger tas i mot i konvolutt. Dette gjelder også stemmegivninger fra kommunens egne innbyggere. Prosessen for mottak av stemmegivninger skiller seg derfor fra øvrige valg på flere måter:

 • velgeren får stemmeseddelkonvolutten før han eller hun går inn i avlukket, og legger stemmeseddelen i konvolutten inne i avlukket.
 • stemmesedlene stemples dermed ikke
 • velgerne krysses ikke av i manntallet. Dette gjøres i stedet i forbindelse med prøvingen i etterkant.

Velgere som er manntallsført i en annen valgkrets enn der de stemmer, skal få utdelt en avkryssingsstemmeseddel, med navnene til de registrerte samepolitiske organisasjonene.

Fremgangsmåten for forhåndsstemmegivning ved sametingsvalg er nærmere beskrevet i § 43 i forskrift om valg til Sametinget. Se lenke under "regelverk" nedenfor.

2
Registrering og prøving

Det skilles mellom tidligstemmegivning og ordinær forhåndsstemmegivning på samme måte som ved øvrige valg. Det er derfor viktig at dere registrerer de tilsendte stemmegivningene så raskt som mulig når dere mottar dem. Tidligstemmer må registreres og godkjennes i EVA før 10. august.

Dere må være ferdige med å prøve alle forhåndsstemmegivninger før avkryssingsmanntallet skrives ut på lørdag før valgdagen.

Forhåndsstemmer dere mottar etter at avkryssingsmanntallet er skrevet ut regnes som sent innkomne forhåndsstemmer. Disse kan ikke prøves før etter at valglokalene er stengt på mandag.

3
Send forhåndsstemmer til riktig kommune

Prosedyren for videresending av forhåndsstemmer er litt annerledes ved sametingsvalg enn ved øvrige valg. Dette skyldes at kommuner med færre enn 30 manntallsførte ikke skal telle opp og dermed heller ikke skal få tilsendt stemmer fra andre kommuner.

Hvilken kommune stemmene skal sendes til avhenger derfor av hvor mange manntallsførte det er i velgerens kommune:

 • Stemmer fra velgere som er bosatt i kommuner med færre enn 30 manntallsførte, skal sendes til opptellingsvalgstyret i den valgkretsen velgeren tilhører
 • Stemmer fra velgere bosatt i en annen kommune med 30 eller flere manntallsførte, skal sendes til samevalgstyret i den kommunen velgeren er manntallsført

Forhåndsstemmer fra deres egne velgere beholder dere, og teller foreløpig sammen med valgtingsstemmene.

Her er prosedyren for videresending nærmere beskrevet

Adresser til alle samevalgstyrer og opptellingsvalgstyrer

4
Valgting

Stemmegivning på valgting ved sametingsvalget skal foregå på samme tid og sted som stortingsvalget, men valgene skal holdes klart atskilt. Det skal blant annet være egne avkrysserbord og egne urner.

Ved sametingsvalg benyttes kun papirmanntall. Dette gjelder også kommuner som har elektronisk avkryssing på valgdagen for stortingsvalget.

Dere velger selv hvordan dere ønsker å distribuere avkryssingsmanntallet i stemmekretsene. Stemmene kan mottas som ordinære valgtingsstemmer med avkryssing i valglokalet, eller de kan behandles som fremmedstemmer.

Alle stemmegivninger skal mottas i stemmeseddelkonvolutt. Dette gjelder alle kategorier, også ordinære valgtingsstemmer. Dere skal ikke stemple stemmesedlene.

Prosedyren for stemmemottak er som følger::

 • velgeren får en stemmeseddelkonvolutt før han eller hun går inn i avlukket, og legger stemmeseddelen i konvolutten inne i avlukket
 • dersom kommunen har manntallet i valglokalet, krysses velgeren i manntallet og legger selv stemmeseddelkonvolutten i urnen.
 • dersom kommunen velger å ikke ha manntallet i alle kretser, legger valgfunksjonæren stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt, sammen med valgkortet. Velgeren legger så selv omslagskonvolutten i urnen.

Stemmestyret skal føre en egen møtebok for sametingsvalget. Møteboken føres manuelt og det er Sametinget som fastsetter den. Møteboken kan skrives ut fra Sametingets nettsider

5
Foreløpig opptelling

Kommuner med 30 eller flere manntallsførte har ansvar for å foreta den foreløpige opptellingen av stemmer fra egen kommune.

Reglene for opptelling er de samme som ved øvrige valg. Det betyr at foreløpig opptelling av forhåndsstemmer skal starte senest fire timer før stemmegivningen avsluttes, dersom dette kan gjøres uten å bryte prinsippene om hemmelig valg.

Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer skal starte så snart som mulig etter at alle stemmegivningene er mottatt hos samevalgstyret.

I og med at kommunen skal telle stemmer for to separate valg samtidig, er det viktig at det er utarbeidet en plan for opptellingen på forhånd.

 

Kun manuell opptelling

Ved sametingsvalg telles alle stemmer manuelt. EVA Skanning er dermed ikke i bruk ved dette valget.

6
Oversendelse

Så snart den foreløpige opptellingen er ferdig og godkjent, skal stemmene sendes til opptellingsvalgstyret i valgkretsen for endelig opptelling. Det som skal oversendes er:

 • alle stemmegivninger og stemmesedler som er avgitt på valgtinget og de som er avgitt på forhånd hver for seg
 • alle omslagskonvolutter fra forhåndsstemmegivningen utenriks og på Svalbard og Jan Mayen
 • signert utskrift av samevalgstyrets protokoll
 • kopi av innkomne klager

Materiellet skal være sendt fra samevalgstyret senest innen onsdag etter valget kl. 15.

1
Brukerstøtte

Det er Sametinget som har faglig veiledningsansvar for gjennomføring av sametingsvalg. Spørsmålene rettes til Sametinget via Valgdirektoratets kontaktsenter:

Spørsmål som gjelder EVA for sametingsvalg besvares av Valgdirektoratet.

Sametinget kan også kontaktes direkte:

Sist oppdatert: 18.06.2021
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.