ORDLISTE

ORDLISTE

Opptelling av valgtingsstemmer

Her kan dere lese om foreløpig og endelig opptelling av de ulike kategoriene av valgtingsstemmer, både i urne og konvolutt. Artikkelen tar også for seg urnetelling og stemmestyrets møtebok.
1

Urnetelling er en opptelling av innholdet i stemmeurnene i et valglokale og antall velgere som har blitt krysset av i manntallet. Stemmestyret er ansvarlig for å gjennomføre urnetellingen og protokollere informasjonen i stemmestyrets møtebok. I møteboka skal det fremkomme:

 • antall kryss i manntallet
 • antall mottatte stemmesedler
 • antall mottatte konvolutter (fremmed-/beredskapsstemmer og særskiltstemmer)

Dersom din kommune har opptellingsmåten lokal fordelt på krets, gjennomfører stemmestyret også foreløpig opptelling av valgtingstemmer i valglokalet. Du kan lese om de tre ulike opptellingsmåtene her

I urnetellingen teller man antall mottatte stemmesedler som finnes i urna og sammenligner tallet med antall kryss i manntallet. Stemmesedler som ikke umiddelbart kan godkjennes, for eksempel fordi den mangler stempel, skal telles og oppgis som såkalte tvilsomme sedler. Det er opp til valgstyret å vurdere hvorvidt slike sedler skal godkjennes eller ikke på et senere tidspunkt i opptellingen. 

Antall kryss i manntallet sammenlignes med antall godkjente stemmesedler i urna. Her skal det ikke finnes avvik som ikke kan forklares. Finner man avvik må dette rettes opp i før man kan gå videre i opptellingen. 

For kommuner som har elektronisk manntall på valgdagen finnes antall kryss i manntall i EVA, og fremkommer automatisk i urnetellingsbildet. For kommuner som har papirmanntall må manntallskryss telles manuelt og legges inn i EVA.

2
Stemmestyrets møtebok

Stemmestyret har ansvar for å føre protokoll over hva som har skjedd i valglokalet. Møteboka sikrer etterprøvbarhet og tillit til valggjennomføringen. 

I møteboka finnes informasjon om: 

 • antall kryss i manntallet
 • antall mottatte stemmesedler (godkjente og tvilsomme)
 • antall mottatte konvolutter (fremmedstemmer/beredskapsstemmer og stemmer i særskilt omslag)
 • kommentar knyttet til eventuelle avvik mellom antall manntallskryss og antall stemmesedler

Stemmestyrets medlemmer fyller ut møteboka i EVA, skriver den så ut og signerer den. Deretter overleveres både møtebok og øvrig valgmateriell til valgstyret i kommunen for videre opptelling.

3
Foreløpig opptelling

Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer skal skje slik som valgstyret har bestemt. Dersom din kommune teller lokalt fordelt på krets, foregår den foreløpige opptellingen ute i valglokalene samtidig som urnetellingen. 

Den foreløpige opptellingen av valgtingsstemmene skal starte så snart som mulig etter at stemmegivningen er avsluttet i det enkelte valglokale. 

Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer må dere telle manuelt, uten bruk av maskiner. Dere skal telle antall stemmesedler til hvert parti og antall blanke sedler. Resultatene skal dere legge inn i EVA. Mens dere teller kan det hende at dere oppdager stemmesedler som ikke umiddelbart kan godkjennes, for eksempel fordi den mangler stempel. Dette kalles tvilsomme sedler. Hvis dere har noen tvilsomme stemmesedler, skal dere telle antallet og oppgi dette i EVA. Det er så opp til valgstyret å vurdere om slike stemmesedler skal godkjennes eller ikke.

I denne foreløpige tellingen skal dere sammenligne antall manntallskryss mot antall opptalte stemmesedler. Det skal ikke være avvik mellom antall manntallskryss og antall stemmesedler. Oppdager dere avvik må dere forsøke å finne grunnen til avviket. Dette må så rettes opp i før man kan gå videre i opptellingen.

Merk at det ikke er lov å offentliggjøre resultater fra den foreløpige opptellingen av valgtingsstemmer før klokken 21. på valgdagen. Valgstyret kan gi opplysninger om resultat før klokken 21 (eksempelvis til media eller forskere), men da er det viktig at man informerer mottakerne av informasjonen om sperrefristen klokken 21. 

4
Endelig opptelling

Endelig opptelling skal skje på den måten valgstyret bestemmer, av de personene som valgstyret peker ut, og under tilsyn av valgstyret. Den endelige tellingen kan gjøres manuelt, eller ved bruk av EVA Skanning. 

Opptellingen skal starte med en gang foreløpig opptelling er avsluttet og alle stemmer avgitt på valgtinget er kommet inn til valgstyret. Den endelige opptellingen er en kontrolltelling av alle godkjente stemmesedler som er mottatt i hele kommunen. Alle stemmesedler skal telles på nytt og partifordeles, akkurat som i den foreløpige tellingen. I tillegg skal de tvilsomme sedlene som til nå har blitt holdt utenfor opptelling tas stilling til og dere skal foreslå en forkastelsesgrunn. Det er valgstyret som skal vurdere om de foreslått forkastede stemmesedlene skal godkjennes eller om de skal forkastes. 

Rettelser på stemmesedlene er det fylkesvalgstyret som skal registrere. Husk imidlertid at du skal gjøre opptellingen innenfor de tre ulike kategoriene av valgtingsstemmer:

 • valgtingsstemmer ordinære
 • beredskapsstemmer (fremmedstemmer for kommuner med papirmanntall)
 • stemmer i særskilt omslag

Alle resultater fra opptellingen skal legges inn i EVA, og danner grunnlaget for valgstyrets protokoll av valget (valgstyrets møtebok). 

5
Konvoluttstemmer

På valgdagen kan dere oppleve at enkelte stemmegivninger må tas imot i konvolutt. Dersom disse godkjennes, skal de telles opp i egne opptellingskategorier. Disse kategoriene er:

 • stemmer i særskilt omslag
 • beredskapsstemmer eller fremmedstemmer

Etter at stemmegivningene er prøvd og godkjent, skal stemmeseddelkonvoluttene tas ut fra omslagskonvoluttene og legges i en egen bunke for anonymisering. Deretter skal stemmesedlene tas ut og telles opp foreløpig og endelig. Dette foregår på samme måte som i punktene over om valgtingsstemmer ordinære. 

Husk at de to kategoriene skal telles separat. Alle særskilte stemmer skal telles for seg og alle beredskapsstemmer/fremmedstemmer skal telles for seg. Hvis dere imidlertid ikke greier å anonymisere stemmegivninger ved å telle opp på denne måten, kan dere telle disse to kategoriene sammen. Dette vil i så fall føre til et avvik som må forklares i kommentarfeltet. 

Sist oppdatert: 11.01.2022
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.