ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Opptelling av valgtingsstemmer

Her kan dere lese om foreløpig og endelig opptelling av de ulike kategoriene av valgtingsstemmer, både i urne og konvolutt. Artikkelen tar også for seg urnetelling og stemmestyrets møtebok.
1

Urnetelling er en opptelling av innholdet i stemmeurnene i et valglokale og antall velgere som har blitt krysset av i manntallet. Tellingen må foretas i valglokalet for å sikre at det ikke har skjedd feil, tap eller manipulasjon av stemmesedler under transport av urnene fra valglokalet til valgstyret. 

Stemmestyret er ansvarlig for å gjennomføre urnetellingen og protokollere informasjonen i stemmestyrets møtebok.

Dersom kommunen har opptellingsmåten "lokal fordelt på krets", gjennomfører stemmestyret også den foreløpige opptellingen av valgtingstemmer i valglokalet. Du kan lese om de tre ulike opptellingsmåtene her

I urnetellingen skal dere telle antall stemmesedler i urnen og sammenligne tallet med antall kryss i manntallet. Stemmesedler som ikke umiddelbart kan godkjennes, for eksempel fordi de mangler stempel, skal telles og oppgis som såkalte tvilsomme sedler. Valgstyret avgjør om disse sedlene skal godkjennes eller forkastes på et senere tidspunkt i opptellingen. 

Hvis det er avvik mellom antall sedler og kryss må det gjøres en ny telling. Dersom det fremdeles er avvik etter flere tellinger, må avviket forklares før dere går videre i opptellingen.

Hvis kommunen deres har elektronisk manntall på valgdagen finner dere antall kryss i manntall i EVA; det fremkommer automatisk i urnetellingsbildet.

Har dere papirmanntall må dere telle manntallskryssene manuelt og legge tallet inn i EVA.

2
Tre kategorier av stemmer

Det er tre opptellingskategorier av valgtingsstemmer:

 • valgtingsstemmer - ordinære
 • fremmedstemmer / beredskapsstemmer
 • stemmer i særskilt omslag

Kommuner med elektronisk manntall på valgdagen kan motta beredskapsstemmer, mens kommuner med papirmanntall kan motta fremmedstemmer.

Hver kategori skal telles fpr seg, både foreløpig og endelig.

Du kan lese mer om kategoriene i denne temaartikkelen.

3
Foreløpig opptelling

Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer skal skje på den måten valgstyret har bestemt. Dersom kommunen deres teller lokalt fordelt på krets, foregår den foreløpige opptellingen ute i valglokalene samtidig som urnetellingen. 

Den foreløpige opptellingen av valgtingsstemmer skal starte så snart som mulig etter at stemmegivningen er avsluttet i det enkelte valglokale.

Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer må gjøres manuelt, uten bruk av maskiner. Dere skal telle antall stemmesedler til hvert parti og antall blanke sedler. Resultatene skal dere legge inn i EVA. Mens dere teller kan det hende at dere oppdager stemmesedler som ikke umiddelbart kan godkjennes, for eksempel fordi de mangler stempel. Dette kalles tvilsomme sedler og antallet skal registreres i EVA. Valgstyret avgjør senere om slike stemmesedler skal godkjennes eller ikke.

I denne foreløpige tellingen skal dere sammenligne antall manntallskryss mot antall opptalte stemmesedler. Det skal ikke være avvik mellom antall manntallskryss og antall stemmesedler. Oppdager dere avvik må dere forsøke å finne grunnen til avviket. Dette må så rettes opp i før dere kan gå videre i opptellingen.

Husk at det ikke er lov å offentliggjøre resultater fra den foreløpige opptellingen av valgtingsstemmer før klokken 21. på valgdagen.

4
Stemmestyrets møtebok

Stemmestyret har ansvar for å føre protokoll over hva som har skjedd i valglokalet. Møteboka fungerer som dokumentasjon og sikrer etterprøvbarhet og tillit til valggjennomføringen. 

I møteboka er det informasjon om: 

 • antall kryss i manntallet
 • antall mottatte stemmesedler (godkjente og tvilsomme)
 • antall mottatte konvolutter (fremmedstemmer/beredskapsstemmer og stemmer i særskilt omslag)
 • kommentarer knyttet til eventuelle avvik mellom antall manntallskryss og antall stemmesedler

Hvis dere har elektronisk avkryssing i manntallet skal stemmestyrets medlemmer fylle ut møteboka i EVA, skrive den ut og signere den.

Hvis dere har papirmanntall skal møteboka fylles ut manuelt ved hjelp av malen som vi legger ut her på Valgmedarbeiderportalen i løpet av mai. Denne malen kan også brukes hvis dere opplever å miste kontakten med EVA slik at møteboka ikke kan skrives ut.

Merk: ​Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget skal stemmestyret protokollere begge valgene i samme møtebok.

Både møtebok og øvrig valgmateriell skal overleveres til valgstyret i kommunen for videre opptelling.

5
Endelig opptelling

Den endelige opptellingen skal skje på den måten valgstyret bestemmer, av de personene som valgstyret peker ut, og under tilsyn av valgstyret. Dette innebærer at valgstyret må være fysisk til stede under den endelige opptellingen.

Den endelige tellingen kan gjøres manuelt, eller ved bruk av EVA Skanning.

Opptellingen skal starte med en gang den foreløpige opptellingen er avsluttet og alle stemmer avgitt på valgtinget er kommet inn til valgstyret. Den endelige opptellingen er en kontrolltelling av alle godkjente stemmesedler som er mottatt i hele kommunen.

Alle stemmesedler skal telles på nytt og partifordeles, akkurat som i den foreløpige tellingen. I tillegg skal de tvilsomme sedlene som til nå har blitt holdt utenfor opptellingen tas stilling til, og dere skal foreslå en forkastelsesgrunn. Valgstyret avgjør om de foreslått forkastede stemmesedlene skal godkjennes eller om de skal forkastes. 

Husk at dere skal gjøre opptellingen for hver av de tre ulike kategoriene av valgtingsstemmer:

 • valgtingsstemmer ordinære
 • beredskapsstemmer (fremmedstemmer for kommuner med papirmanntall)
 • stemmer i særskilt omslag

Alle resultater fra opptellingen skal legges inn i EVA. Dette danner grunnlaget for valgstyrets protokollering av valget (valgstyrets møtebok). 

6
Konvoluttstemmer

På valgdagen kan det hende at enkelte stemmegivninger må tas imot i konvolutt. Hvis disse blir godkjent, skal de telles opp i egne opptellingskategorier:

 • stemmer i særskilt omslag
 • beredskapsstemmer eller fremmedstemmer

Etter at stemmegivningene er prøvd og godkjent, skal stemmeseddelkonvoluttene tas ut fra omslagskonvoluttene og legges i en egen bunke for anonymisering. Deretter skal stemmesedlene tas ut og telles opp foreløpig og endelig. Dette foregår på samme måte som i punktene over om valgtingsstemmer ordinære. 

Husk at de to kategoriene skal telles separat. Alle særskiltstemmer skal telles for seg og alle beredskapsstemmer/fremmedstemmer skal telles for seg.

Hvis antallet er lavt og dere ikke greier å anonymisere stemmegivningene ved å telle opp på denne måten, kan dere slå kategoriene sammen før de telles. Dette vil i så fall føre til et avvik som må forklares i kommentarfeltet.

7
Registrering av rettelser

Registrering av rettelser på stemmesedlene skal gjøres i forbindelse med den endelige opptellingen. Dette er det kommunene selv som gjør ved kommunestyrevalg. Rettelsene blir en del av valgoppgjøret i kommunen, og påvirker hvilke kandidater som blir valgt inn til kommunestyret.

Ved fylkestingsvalg og stortingsvalg er det fylkeskommunen som registrerer rettelsene.

 

Ved kommunestyrevalg kan velgerne gjøre rettelser på stemmesedlene på to ulike måter:

 • De kan gi personstemme til en eller flere kandidater fra det partiet de stemmer på, ved å sette et kryss i feltet til venstre for kandidatens navn
 • De kan gi personstemme til kandidater fra andre partiers lister (slengere), ved å føre disse opp på stemmeseddelen

Hvis dere benytter EVA Skanning, vil programvaren registrere de fleste rettelsene som velgerne har gjort. Dersom velgeren har foretatt rettelser som ikke er i tråd med regelverket, eller skanneren har problemer med å forstå hva velgeren har ment, vil disse stemmesedlene komme til såkalt verifisering. I disse tilfellene skal valgstyret ta stilling til rettelsene som velgeren har gjort og avgjøre hvorvidt de er gyldige eller ikke.

Sist oppdatert: 26.01.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.