ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Opptellingsmåter

Det er flere måter å organisere opptellingen av stemmesedler på. I denne artikkelen kan du lese mer om disse og hva dere må tenke på når dere bestemmer dere for opptellingsmåte.
1
Fylkeskommunene arver

Fylkeskommunene "arver" kommunenes opptellingsmåte. Hvis en kommune teller kretsvis, må fylkeskommunen telle stemmer fra denne kommunen på samme måte.

Selv om fylkeskommunene ikke velger opptellingsmåte kan det derfor være nyttig for valgansvarlige her å lese mer om de ulike måtene å telle på i punktene nedenfor.

Det er også viktig at kommunene er bevisste på at valg av opptellingsmåte har konsekvenser utover deres egen valggjennomføring.

2
Velg opptellingsmåte

Det er flere ulike måter å organisere opptellingen av stemmesedler avgitt på valgdagen.

Den foreløpige tellingen kan enten skje ute i hver enkelt stemmekrets, eller sentralt på ett sted. Endelig telling skal alltid gjøres sentralt hos valgstyret.

Når dere vurderer hvor valgtingsstemmene skal telles, handler det om å veie den praktiske gjennomføringen opp mot hvor detaljert valgresultat dere ønsker for kommunen. Hvis opptellingen skjer kretsvis, enten lokalt ute i valglokalene eller sentralt, vil du også få valgresultatene kretsvis. Valgstyret er ofte interessert i å få resultatene på et slikt detaljnivå.

Velger dere å telle stemmesedlene sentralt samlet vil dere få valgresultatene samlet for hele kommunen, uten en kretsvis fordeling.

 

Øvrige kategorier av stemmer

De øvrige kategoriene av stemmer skal som regel alltid telles sentralt samlet. Det gjelder

  • ordinære forhåndsstemmer
  • stemmer i særskilt omslag
  • beredskapsstemmer
  • sent innkomne forhåndsstemmer og stemmer som er lagt til side

Unntaktet er kommuner som har papirmanntall på valgdagen. De vil motta fremmedstemmer.og disse stemmene kan telles enten kretsvis eller samlet.

3
Lokalt fordelt på krets

Dersom kommunen velger å telle opp valgtingsstemmene lokalt fordelt på krets, betyr det at den foreløpige tellingen av valgtingsstemmene skal skje ute i valglokalene i hver enkelt stemmekrets. 

Når valgtingsstemmene telles foreløpig ute i valglokalene slås urnetellingen og den foreløpige tellingen sammen til en felles telling. Når dere skal legge inn stemmetallene i EVA vet systemet dette fordi du har valgt denne opptellingsmåten i grunnlagsdataene. Du vil derfor se en fane som heter "Urne- og foreløpig telling" i opptellingsbildet i EVA.

Protokollen over hva som har skjedd i valglokalet (stemmestyrets møtebok) vil også gjenspeile opptellingsbildet i EVA. Her vil urnetelling og foreløpig telling vises i samme tabell.

Hvis dere velger å telle lokalt fordelt på krets og en av kretsene har færre enn 100 i manntallet, må dere opprette en tellekrets. Se eget punkt om dette nedenfor.

4
Sentralt fordelt på krets

Dersom kommunen velger å telle opp valgtingsstemmene sentralt fordelt på krets, betyr det at den foreløpige opptellingen av valgtingsstemmene skjer sentralt hos valgstyret. Valgtingstemmene skal telles fordelt på de ulike stemmekretsene. 

Valgtingsstemmene må fraktes fra hvert enkelt valglokale til valgstyret sentralt. I opptellingen skal hver stemmekrets telles for seg i både den foreløpige og endelige tellingen, slik at valgresultatet i kommunen på valgdagen vises kretsvis. 

5

Dersom kommunen velger å telle opp valgtingsstemmene sentralt samlet, betyr det at den foreløpige opptellingen av valgtingsstemmene skal skje sentralt hos valgstyret. Alle valgtingsstemmer skal telles samlet, det vil si at det ikke skal være noen separat opptelling per stemmekrets. 

Valgtingsstemmene må fraktes fra hvert enkelt valglokale til valgstyret sentralt. I opptellingen samles alle valgtingsstemmesedler og disse telles sammen i den foreløpige og endelige tellingen. 

6

Når det er færre enn 100 personer i manntallet i en stemmekrets kan ikke denne kretsen telles alene. Hvis valgstyret har bestemt at opptellingen skal skje lokalt fordelt på krets må den foreløpige opptellingen for kretsen skje enten hos valgstyret (opptellingsmåte "sentralt fordelt på krets" eller "sentralt samlet") eller på et annet stemmested.

Skal opptellingen skje på et annet stemmested må det opprettes en tellekrets. Se lenke til brukerveiledning ovenfor for mer informasjon om hvordan dette gjøres. 

I praksis betyr dette at stemmesedlene i de kretsene som utgjør tellekretsen må samles på et felles sted og telles sammen.

Sist oppdatert: 24.01.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.