ORDLISTE

ORDLISTE

Tidligstemmegivning

Her kan du lese om hva dere må tenke på når dere organiserer tidligstemmegivningen som foregår fra 1. juli til 9. august.
1
1. JULI - 9. AUGUST
Når skal velgerne få stemme?
1. JULI - 9. AUGUST

Det er valgstyret som bestemmer åpningstidene for tidligstemmegivningen. Valgstyret kan bestemme at det skal være ett sted med faste åpningstider gjennom hele perioden. For eksempel kan dere velge å ha servicetorget åpent. Hvis dere mottar en henvendelse fra en velger som ikke har anledning til å stemme innenfor åpningstidene, bør dere forsøke å legge til rette for at velgeren får stemt på et annet tidspunkt. 

I stedet for faste åpningstider, kan valgstyret også bestemme at velgerne henvender seg til dere for å stemme. 

Husk å kunngjøre åpningstidene slik at velgerne vet når og hvor de kan stemme.

2
Velg riktige valglokaler

Det skal være enkelt for dere å avholde tidligstemmegivning. Dere trenger derfor ikke å tilrettelegge for full forhåndsstemmegvining i alle lokalene dere skal bruke i den ordinære forhåndsstemmeperioden.

Dere må imidlertid sikre hemmelig valg, og det må tas hensyn til velgere med nedsatt syn og velgere som er bevegelseshemmet. Dere kan velge om dere vil benytte et valgavlukke til stemmegivningen eller et eget rom. 

I tidligstemmeperioden skal velgeren ikke legge stemmeseddelen rett i urnen, men benytte konvolutt. Hvis dere ikke har stemmesedlene med kandidatnavn, skal dere bruke avkryssingsstemmeseddel med punktskrift. 

3
Avkryssing i manntallet

Dere krysser ikke av velgeren i manntallet i selve valglokalet i tidligstemmegivningsperioden.

Når tidligstemmegivningsperioden begynner har dere ikke fått tilgang til det endelige manntallet ennå. Det endelige manntallet blir klart i midten av juli, og først da kan dere begynne å registrere og prøve stemmegivningene.

4
Slik skal stemmegivningen foregå

Lokale forhold har betydning for hvordan kommunen velger å organisere tidligstemmegivningen. Det er likevel noen elementer som alltid er en del av prosessen ved tidligstemmegivning:

 • Vis velgeren dit hvor stemmesedlene ligger
 • Vis velgeren til avkrysserbordet
 • Be velgeren vise legitimasjon, hvis vedkommende er ukjent for deg
 • Stemple stemmeseddelen
 • Velgeren legger selv stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt
 • Skriv ut valgkort fra EVA eller fyll ut et blankt valgkort. Noen velgere vil få valgkort på papir og dette kan også benyttes.
 • Legg stemmeseddelkonvolutten og valgkortet i en omslagskonvolutt, og lim den igjen
 • Velgeren legger selv omslagskonvolutten i urnen
5
Send utenbysstemmer videre

Når dere mottar stemmer fra velgere bosatt i andre kommuner, skal dere sende disse videre. Stemmegivningene skal sendes i en egen forsendelseskonvolutt til valgstyret i den aktuelle kommunen.

Her finner du adresser til alle valgstyrer

6
Smittevern

Valget i 2021 vil bli preget av covid-19-pandemien. Dette medfører blant annet at dere må være spesielt påpasselige med å utarbeide gode rutiner for hvordan valggjennomføringen i forhåndsstemmelokalene kan foregå på en smittevernmessig forsvarlig måte. Dette gjelder også de lokalene dere bruker ved tidligstemmegivningen.

Det vil normalt være færre velgere som stemmer i denne perioden. Smittevernstiltak må tilpasses situasjonen under de ulike fasene av valggjennomføringen. For eksempel vil behov for å organisere kø være mindre aktuelt ved tidligstemmegivning enn på valgdagen. Siden det kun benyttes én stemmemottaker i tidligstemmeperioden, vil tiltak for å forhindre smitte mellom valgmedarbeidere bli mindre omfattende.

Velgere har en rett til å stemme, og kan ikke nektes å avgi stemme dersom smittevern ikke overholdes. Enkelte velgere kan for eksempel ikke bruke håndsprit eller munnbind. Det bør tilrettelegges for stemmegivning så godt som mulig - for eksempel kan velger som ikke overholder råd om smittevern få tilbud om å avgi stemme utenfor valglokalet eller annet egnet sted bestemt av valgstyret.

Viktige områder dere bør forberede for omfatter blant annet:

 • romslige lokaler som sikrer at kravene til avstand kan overholdes
 • god flyt slik at velgerne ikke oppholder seg i lokalet i mer enn 15 minutter
 • tilgjengelig smittevernutstyr for stemmemottakerne og opplæring av dem
 • rutiner for renhold
 • tilgang på håndsprit for velgere

Les mer om smittevern i smittevernveilederen som er utarbeidet i forbindelse med valget.

Sist oppdatert: 18.06.2021
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.