ORDLISTE

ORDLISTE

Forhåndsstemmegivning

Her kan du lese om hva dere må tenke på når dere organiserer den ordinære forhåndsstemmegivningen som foregår fra 10. august til siste fredag før valgdagen.
1
Forhåndsstemmeperioden

Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august og varer til og med siste fredag før valgdagen.

Denne perioden gjelder også for Svalbard og Jan Mayen. På Svalbard kan imidlertid sysselmannen bestemme at forhåndsstemmegivningen skal avsluttes tidligere for å sikre at forhåndsstemmene kommer frem i tide.

2
Antall valgmedarbeidere

Valgstyret bestemmer hvem og hvor mange som skal være valgfunksjonærer. Når dere vurderer bemanningen på hvert sted, er det viktig at dere har nok medarbeidere til å sikre god flyt i lokalet. Det er også viktig at dere gir alle valgfunksjonærer god opplæring. Husk at kandidater som stiller til valg i valgdistriktet ikke kan jobbe som valgfunksjonærer.

Når velgeren skal avgi sin stemme, skal dere alltid være to valgfunksjonærer sammen. Det er ikke nok at en av dere tar i mot stemmegivningen mens den andre holder på med andre oppgaver i lokalet. Utover at det er to stemmemottakere som skal være tilstede, bestemmer valgstyret om det også skal være flere valgfunksjonærer i lokalet.

1
Egne innbyggere

For velgere som er bosatt i kommunen er dette er den normale prosedyren for stemmegivning:

 • Vis velgeren til et valgavlukke hvor stemmesedlene ligger
 • Når velgeren er ferdig i valgavlukket, vis vedkommende til avkrysserbordet
 • Be velgeren vise legitimasjon og eventuelt valgkort
 • Søk velgeren opp i manntallet og kryss av vedkommende
 • Stemple stemmeseddelen
 • Velgeren legger stemmeseddelen i urnen
2
Konvoluttstemmer

Noen ganger må dere ta imot forhåndsstemmer i konvolutt. Dette gjelder som oftest når det kommer en velger som er bosatt i en annen kommune. En sjelden gang kan man også oppleve det følgende:

 • at det kommer en velger som ikke finnes i manntallet
 • at det kommer en velger som har stemt tidligere
 • at forhåndsstemmelokalet har mistet internettilgangen og dermed tilgangen til manntallet

Når en forhåndsstemme må tas imot i konvolutt, er fremgangsmåten slik:

 • Vis velgeren til et valgavlukke hvor det ligger stemmesedler. Velgeren kan enten benytte en avkryssingsstemmeseddel eller de ordinære stemmesedlene
 • Når velgeren er ferdig i valgavlukket, viser du vedkommende til avkrysserbordet
 • Hvis velgeren er ukjent for deg, skal velgeren vise legitimasjon
 • Stemple stemmeseddelen
 • Velgeren legger selv stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt
 • Fyll ut valgkort som skal legges ved stemmegivningen. Valgkortet kan du enten skrive ut fra EVA eller du kan benytte et blankt valgkort. Noen velgere har fått valgkort på papir og da kan du benytte dette.
 • Legg stemmeseddelkonvolutten og valgkortet i en omslagskonvolutt. 
 • Velgeren legger selv omslagskonvolutten i urnen. Dere velger selv om det skal være en egen urne til stemmegivninger som skal sendes til andre kommuner, eller om velger skal legge omslagskonvolutten i samme urne som de ordinære stemmesedlene
3
Helse- og omsorgsinstitusjoner

Dere skal gjennomføre forhåndsstemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner. Dette er et krav i valgloven. Dere bør også ha forhåndsstemmegivning på andre typer institusjoner, som militærbaser og fengsler. I tillegg bør det være forhåndsstemmegivning på andre steder hvor det finnes velgere som ikke tilhører kommunen, for eksempel på utdanningsinstitusjoner.

Hvis dere har internettforbindelse, kan dere gjennomføre forhåndsstemmegivningen på samme måte som i de ordinære forhåndsstemmelokalene. Hvis dere ikke har internettforbindelse, må alle forhåndsstemmer tas imot i konvolutt. Disse må så registreres og prøves på et senere tidspunkt. 

Dere ser rutinene for ordinære forhåndsstemmegivninger og fremgangsmåte for forhåndsstemmegivninger som må tas imot i konvolutt beskrevet i punktene over.

4
Send utenbysstemmer videre

Når dere mottar stemmer fra velgere bosatt i andre kommuner, skal dere sende disse videre fortløpende. Den nest siste uken av forhåndsstemmeperioden skal stemmegivningene sendes videre til velgerens hjemkommune hver dag.

Den siste uken før valgdagen skal stemmegivningene sendes på en måte som sikrer at de kommer fram til valgstyret innen kl. 17 tirsdag etter valgdagen. Valgdirektoratet vil inngå en egen avtale om spedisjon av forhåndsstemmer som sikrer dette.

Stemmegivningene skal sendes i en egen forsendelseskonvolutt til valgstyret i den aktuelle kommunen.

Les mer om hvordan forhåndsstemmer skal sendes de to siste ukene i veiledningen fra Posten/Bring

Her er adresser til alle valgstyrer

5
Ambulerende stemmegivning

Det er et krav i valgloven at kommunen skal gjennomføre ambulerende stemmegivning for innbyggere som er syke eller uføre, og dermed ikke kommer seg til et valglokale.

Ambulerende stemmegivning innebærer at to stemmemottakere reiser hjem til velgeren slik at han eller hun får avgi sin stemme hjemmefra.

Velgeren må søke om å få stemme hjemme, men det er ikke spesifisert i loven at denne søknaden må være skriftlig. Det er tilstrekkelig at velgeren tar kontakt med kommunen og ber om å få stemme hjemme på grunn av sykdom eller uførhet.

Når dere reiser hjem til velgere, må dere sørge for å ha med alt av relevant utstyr som for eksempel stemmesedler for alle som stiller liste i valgdistriktet, valgurne, stempel og lignende. 

Hvis dere har internettforbindelse når dere reiser hjem til velgerne, kan dere gjennomføre forhåndsstemmegivningen på samme måte som i de ordinære forhåndsstemmelokalene (rett i urne). Hvis dere ikke har internettforbindelse, må stemmene tas imot i konvolutt. Disse må så registreres og prøves på et senere tidspunkt.

Hvordan dere tar imot forhåndsstemmene avgjør om dere må ha med PC for å krysse av i manntallet, antall konvolutter, blanke valgkort og lignende. 

Rutinene for ordinære forhåndsstemmegivninger og fremgangsmåte for forhåndsstemmegivninger som må tas imot i konvolutt er beskrevet i punktene over. 

Sist oppdatert: 18.01.2022
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.