ORDLISTE

ORDLISTE

Veilede velgere og gi assistanse i valglokalet

Her kan du lese om reglene for veiledning og assistanse av velgere i valglokalet.
1
Møte velgeren på vei inn i lokalet

Når en velger kommer for å stemme, bør vedkommende møtes av en valgmedarbeider som forteller velgeren hvordan han eller hun skal gå frem for å avgi sin stemme. Dette bidrar til å gi velgeren et godt inntrykk, og reduserer muligheten for at velgeren gjør feil i valghandlingen. 

Dere bør informere velgeren om:

  • hvor man finner stemmesedlene
  • hvilke rettelser velgeren kan gjøre på stemmeseddelen
  • hvordan stemmeseddelen skal brettes. Her bør dere også formidle at velgeren ikke skal bruke en annen stemmeseddel som omslag. Det vil føre til at feil stemmeseddel stemples, og velgerens egentlige stemmeseddel blir forkastet

Dere kan også informere velgeren om andre forhold ved valghandlingen som dere mener er relevant, for eksempel at velgeren bør ha valgkort og legitimasjon klart når han eller hun kommer til avkrysserbordet. 

Husk at valgmedarbeidere også må veilede velgere om godt smittevern. I tillegg til eventuelle lokale smittevernanbefalinger, skal alle velgere minnes om at de må holde avstand til andre velgere, benytte hånddesinfeksjon og eventuelle andre smitteforebyggende tiltak som er iverksatt i valglokalet.

Av smittevernhensyn bør velgere ikke oppholde seg i valglokalet i mer enn 15 minutter. God veiledning ved inngangen til lokalene, slik at velgerne forstår hvordan lokalet er organisert og hva de skal gjøre, bidrar til at stemmegivningen gjennomføres uten unødig bruk av tid.

2
Assistanse i valglokalet

Enkelte velgere ønsker assistanse når de skal stemme. Det er velgeren som i stor grad avgjør hvordan dette skal foregå og hvem som skal bistå vedkommende. I utgangspunktet er det valgmedarbeideren som assisterer velgeren. 

Merk: Dersom velgeren har en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse kan vedkommende velge å få assistanse av en egenvalgt hjelper. Velgeren bestemmer altså selv om han eller hun kun vil ha hjelp av en egenvalgt hjelper, eller om vedkommende også ønsker å ha med en valgmedarbeider for assistanse.

Det kan oppstå situasjoner der velger ønsker å ha både valgmedarbeider og egen hjelper ved stemmegivningen. Dere bør da vurdere om stemmegivningen kan gjennomføres et annet sted enn i valgavlukket, som bak et skjermbrett, i et tilstøtende rom eller utenfor valglokalet. Dersom anbefalt tid og avstand ikke kan overholdes, bør personlig beskyttelsesutstyr brukes.

Det er stemmemottaker (forhåndsstemmeperioden) eller stemmestyret (valgting) som avgjør om velgeren oppfyller kravene til å motta hjelp. Eventuell tvil skal komme velgeren til gode.

Alle velgere skal bli møtt på en god måte i valglokalet. Det er derfor viktig at valgmedarbeiderne blir godt opplært i hvordan regelverket rundt assistanse er. Hvis dere er usikre på hvorvidt vilkåret for assistanse er oppfylt, skal tvilen alltid komme velgeren til gode. 

3
Velgere med nedsatte kognitive evner

Alle som oppfyller valglovens krav til stemmerett, skal få muligheten til å benytte seg av denne. Dette gjelder også velgere med nedsatte kognitive evner, som personer med demens eller nedsatt psykisk funksjonsevne. Utgangspunktet er er at alle skal få stemme, men det er viktig at det er velgeren selv som avgjør om han eller hun ønsker å stemme. Nærstående, valgmedarbeidere eller andre skal ikke påvirke velgeren til å benytte sin stemmerett mot sin vilje, eller bestemme at vedkommende ikke skal få bruke sin stemmerett.

Dette betyr at ansatte på institusjoner, valgmedarbeidere eller andre nærstående heller ikke kan bestemme hvem som er "skikket" til å stemme. 

Stemmemottaker kan oppleve å havne i utfordrende situasjoner når det gjelder dette. Spesielt gjelder det hvis velgeren ikke forstår at vedkommende er i en stemmegivningssituasjon eller hvis velgeren ikke greier å formidle hva han eller hun ønsker å stemme på. Det er likevel viktig at valgmedarbeideren er oppmerksom på at det er velgeren selv som skal avgjøre hva vedkommende skal stemme på. Ingen skal stemme på vegne av velgeren.

Om en person ikke viser en viss interesse eller vilje til å avgi stemme, må stemmemottaker foreta en konkret og individuell vurdering av om en står overfor en person som ønsker å avgi stemme.

Sist oppdatert: 12.03.2021
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.