ORDLISTE

ORDLISTE

Stemmegivning på valgdagen

I denne artikkelen finner du informasjon om organiseringen av stemmegivning på valgdagen og hvordan dere skal ta i mot stemmegivninger.
1
En eller to valgdager?

Valgdagen er alltid på en mandag. I tillegg kan kommunestyret vedta at det også skal gjennomføres valg på søndagen før valgdagen dersom det er behov for ekstra kapasitet. Denne avgjørelsen kan ikke delegeres til valgstyret.

Kommunestyret kan også bestemme at bare enkelte valglokaler skal være åpne på søndag.

2
Materiell og utstyr

En god valggjennomføring avhenger av at dere har tilstrekkelig med valgmateriell og valgutstyr tilgjengelig.

Sørg for at dette finnes i valglokalet før dere åpner valglokalene:

 • avkryssingsmanntall i papir eller PCer til bruk av EVA
 • stemmesedler
 • stempel, som er annerledes enn stemplene som ble benyttet i forhåndsstemmegivningen
 • stemmeseddelkonvolutter
 • omslagskonvolutter
 • oransje beredskapskonvolutter, dersom dere har elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen
 • valgurner
 • valgavlukker
 • skrivesaker, som kulepenner slik at velgere kan foreta rettelser på stemmesedlene
 • innpakkings- og forseglingsmateriell
 • stemmestyrets møtebok skrevet ut eller PCer til utfylling av møteboken i EVA
 • valgloven og valgforskriften

Det kan være en fordel å lage en liste over materiell og utstyr som dere benytter. Denne listen kan brukes igjen ved kommende valg. Husk også bevertning og annet utstyr dere trenger i lokalene.

3
Velgere i karantene i 2021

Velgere som er i pålagt karantene på grunn av covid-19, skal på valgtinget ved årets valg stemme på egnet sted bestemt av valgstyret.

Dette innebærer at dere må tilrettelegge for at velgere i karantene kan få stemt. Et "egnet sted" kan for eksempel være:

 • utenfor et ordinært valglokale, adskilt fra andre velgere, eller
 • i et valglokale satt opp spesielt for velgere i karantene, for eksempel drive-in stemming, stemmebuss eller lignende mobile løsninger

Du kan lese mer om stemmegivning for velgere i karantene i denne artikkelen

4
Ambulerende stemmegivning i 2021

Som følge av covid-19-pandemien er det i år vedtatt en midlertidig lovendring som åpner for ambulerende stemmegivning også på valgdagen. Dette gjelder kun velgere som er manntallsført i kommunen og som er pålagt isolasjonsplikt som følge av covid-19. Velgere i karantene som ikke kan komme seg til et ordinært valglokale kan også søke.

Stemmene kan mottas både lørdag, søndag og på valgdagen.

Fristen for å søke om ambulerende stemmegivning er satt til valgdagen, mandag kl. 10. Fristen er den samme for alle kommuner og skal kunngjøres av valgstyret.

Alle ambulerende stemmer som mottas etter forhåndsstemmeperioden skal tas imot i konvolutt, uavhengig av hvilken manntallstype kommunen har på valgting.

5
Ekstra valglokaler i 2021

Ved et lokalt smitteutbrudd kan valgstyret vedta å opprette ekstra valglokaler i en eller flere stemmekretser.

Dette er nærmere omtalt i denne artikkelen

1
Smittevern

Valget i 2021 vil bli preget av covid-19-pandemien. Dette medfører blant annet at dere må være spesielt påpasselige med å utarbeide gode rutiner for hvordan valggjennomføringen i valglokalene kan foregå på en smittevernmessig forsvarlig måte.

Velgere har en rett til å stemme, og kan ikke nektes å avgi stemme dersom smittevern ikke overholdes. Enkelte velgere kan for eksempel ikke bruke håndsprit eller munnbind. Det bør tilrettelegges for stemmegivning så godt som mulig - for eksempel kan velger som ikke overholder råd om smittevern få tilbud om å avgi stemme utenfor valglokalet eller annet egnet sted bestemt av valgstyret.

Viktige områder dere bør forberede for omfatter blant annet:

 • romslige valglokaler som sikrer at kravene til avstand kan overholdes
 • flere avkrysserbord, slik at velgerne ikke oppholder seg i lokalet i mer enn 15 minutter
 • tilgjengelig smittevernutstyr for valgfunksjonærer og opplæring av dem
 • rutiner for organisering av køer, og at køen i størst mulig grad er utendørs
 • rutiner for renhold
 • tilgang på håndsprit for velgere

Flere avkrysserbord, organisering av køer og renhold vil igjen føre til at det er behov for et større antall valgfunksjonærer enn normalt. 

Les mer om dette i smittevernveilederen som er utarbeidet i forbindelse med valget.

2

Dette er den normale prosedyren for stemmegivning på valgdagen:

 • Vis velgeren til et valgavlukke hvor stemmesedlene ligger.
 • Vis velgeren til avkrysserbordet når velgeren er ferdig i valgavlukket.
 • Be velgeren vise legitimasjon, hvis vedkommende er ukjent for deg.
 • Søk velgeren opp i manntallet og kryss av
 • Stemple stemmeseddelen
 • Be velgeren legge stemmeseddelen i urnen
3
Må det benyttes konvolutt?

I noen situasjoner må dere være forberedt på at stemmegivningene må tas i mot i konvolutt:

Hvis internettilgangen svikter – beredskapsstemmer

Sørg for god nettilgang og backup-løsninger som 4G på mobil. Hvis nettilgangen likevel svikter, må stemmene tas imot i konvolutt. Dette er en beredskapssituasjon, bruk derfor oransje omslagskonvolutter (beredskapskonvolutter).

Hvis manntallet er på papir og velgere kommer fra andre stemmekretser i kommunen - fremmedstemmer

Hvis dere benytter papirmanntall, har dere ikke tilgang til manntallet i andre stemmekretser i kommunen. Velgere fra andre kretser må levere stemmen sin i konvolutt.

Hvis manntallet er på papir og velgere stemmer i ekstra valglokaler som følge av smitteutbrudd - fremmedstemmer

Hvis kommunen har papirmanntall og velger å opprette ekstra valglokaler som følge av et lokalt smitteutbrudd, må alle stemmer som mottas i det ekstra valglokalet tas imot som fremmedstemmer i konvolutt.

Hvis velgeren ikke finnes i manntallet - særskilt omslag

Hvis det kommer en velger fra en annen kommune på valgdagen, må vedkommende henvises til rett kommune. Noen kan likevel mene de har stemmerett i kommunen, og da må stemmen tas i mot i konvolutt.

Hvis velgeren allerede er krysset av i manntallet - særskilt omslag

En velger som har forhåndsstemt, kan ikke stemme på nytt på valgdagen. Hvis velgeren hevder at det har skjedd en feilkryssing, skal stemmen tas imot i konvolutt slik at valgstyret kan vurdere den i ettertid.

Hvis stemmen mottas som en ambulerende stemmegivning på valgdagen - særskilt omslag

Ved valget i år er det åpnet for at velgere som er i isolasjon eller karantene som følge av covid-19, kan søke om å stemme der de oppholder seg også etter forhåndsstemmeperioden. Alle slike stemmer skal tas imot i konvolutt. EVA har imidlertid ikke noen egen kategori for slike konvoluttstemmer og de skal derfor registreres som særskiltstemmer. Dette er en kategori alle kommuner kan benytte, uavhengig av manntallstype. Stemmene prøves i ettertid på vanlig måte.

4
Stemmegivning i konvolutt
 • Vis velgeren til et valgavlukke hvor det ligger stemmesedler.
 • Når velgeren er ferdig i valgavlukket, vis velgeren videre til avkrysserbordet.
 • Be velgeren vise legitimasjon hvis vedkommende er ukjent for deg.
 • Stemple stemmeseddelen.
 • La velgeren legge stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt.
 • Legg stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt som klebes igjen. Skriv velgerens navn, fødselsdato og adresse utenpå. I en beredskapssituasjon skal omslagskonvolutten være oransje
 • La velgeren legge omslagskonvolutten i urnen.
5
Stemmegivning utenfor valglokalet

Velgere som ikke er i stand til å ta seg inn i valglokalet, kan stemme umiddelbart utenfor. To stemmemottakere skal være tilstede for å ta imot stemmegivningen. Stemmemottakerne må ta med seg:

 • et sett med stemmesedler, med én seddel for hver valgliste (for alle valg)
 • et stempel
 • en urne

Velgeren skal krysses av i manntallet før vedkommende får utlevert stemmesedler. Det er opp til stemmestyret om man vil ta med manntallet ut, eller om stemmemottakerne går inn for å krysse av velgeren i manntallet. Om dere har elektronisk manntall kan dere likevel ta med manntallet ut om det er mest hensiktsmessig, så lenge dere sørger for internettilkobling utenfor lokalet. 

Stemmegivningen foregår slik:

 • velgeren får et stemmeseddelsett og velger hvilket parti vedkommende ønsker å stemme på. Velgeren kan få assistanse i tråd med regelverket hvis vedkommende ønsker det.
 • velgeren skal brette sammen stemmeseddelen
 • velgeren leverer stemmeseddelen til stemmemottakerne som stempler seddelen
 • velgeren legger selv stemmeseddelen i urnen

Hvis dere ikke finner velgeren i manntallet, må dere følge prosedyren for konvoluttstemmegivning (se punktet over). Stemmesedler som blir til overs skal ikke samles inn og tas med tilbake. Dette er for å sikre hemmelig valg. 

6
Alle som har møtt i tide, skal få stemme

Alle velgere som har møtt opp før stengetid, må få avgi sin stemme. Hvis det er kø, skal en valgfunksjonær stille seg bakerst i køen når valglokalet stenger. Alle som har møtt opp før stengetid, og dermed står foran valgfunksjonæren, skal da få avgi sin stemme uavhengig av hvor lang tid dette tar.

Sist oppdatert: 17.06.2021
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.